Plan Rozwoju Elektromobilności

Kanał publiczny / Elektromobilność

Plan rozwoju elektromobilność w Polsce

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

4.

2. Plan Rozwoju El E kt RO m O b I l NOŚCI w P O l SCE ENER GIA DO PRZY SZŁ OŚCI MINISTERSTWO ENERGII

1. ENERGIA DO PRZYSZŁOŚCI Plan Rozwoju El E kt R omobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII ENER GIA DO PRZY SZŁ OŚCI

35. P lan R ozwoju E l E kt RO m O b I l NOŚCI w PO l SCE © c opyright: m inisterstwo e nergii Wszystkie prawa zastrzeżone. Warszawa, wrzesień 2016 r. Okładka, projekt i skład: Piotr Perzyna n owemedia24.pl m I n IST e RSTWO ene R g II Plac t rzech k rzyży 3/5 00-507 w arszawa email: me@me.gov.pl www.me.gov.pl MINISTERSTWO ENERGII

8. MINISTERSTWO ENERGII 8 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E < 0,12 0,12 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 1,0 1,0 - 1.5 > 1,5 r Y s . 3 k ONCEN t RAC j A b ENZOPIREN u w E u ROPIE [ ng/m 3 ] Źródło: Europejska Agencja Środowiska, Air quality in Europe – 2015 report.

6. MINISTERSTWO ENERGII 6 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E r Y s . 1 ZAPO t RZE b O w ANIE k SE I PROD uk C j A E l E kt RO w NI k RA j O w YC h [mw] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE za dzień 1 lutego 2016. 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 22:30 24:00 01:30 03:00 04:30 06:00 07:30 09:00 10:30 12:00 NADPROD uk C j A ENERGII NIEDO bó R ENERGII DO l INA NOCNA Produkcja elektrowni krajowych z apotrzebowanie ks E normalne z użycie 1 mln samochodów elektrycznych (wzrost zapotrzebowania)

36. „Plan Rozwoju Elektromobilności” m inisterstwa e nergii określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy, który się za tym kryje. Wskazuje na związaną z rozwojem elektromobilności poprawę jakości powietrza, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego czy rozwój zaawansowanego przemysłu. Dokument proponuje wyszcze - gólnienie trzech faz rozwoju elektromobilności w Polsce, które różnicować będzie po - ziom rozwoju rynku i wymagane w związku z tym intensywność i zakres zaangażowania państwa w jego stymulowanie. Perspektywa rozwoju elektromobilności uzupełniona została o kompleksowy zestaw propozycji instrumentów wsparcia, których wdrożenie przyczyni się do rozwoju przemy - słu elektromobilności, wykreowania popytu na pojazdy elektryczne, modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz poprawy współpracy nauki z sektorem przedsiębiorstw. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce ©Copyright by Ministerstwo Energii, Warszawa 2016. minist ER stwo E n ERG ii Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa email: me@me.gov.pl www.me.gov.pl ENER GIA DO PRZY SZŁ OŚCI

29. 29 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 w momencie zwiększonego lub zmniejszonego zapotrzebowania na moc z ks E. Jedynie silny bodziec ce - nowy zagwarantuje upowszechnienie pojazdów elektrycznych bez negatywnego wpływu na sieć elektro - energetyczną oraz pozwoli na uniknięcie kosztów ponoszonych przez wszystkich odbiorców, związanych ze zwiększonymi inwestycjami, które to przy skutecznych sygnałach rynkowych byłyby zminimalizowane. Przyłączenie do sieci odpowiedniej ilości punktów ładowania, pozwalających na w miarę swobodne prze - mieszczanie się pojazdami elektrycznymi po terenie kraju, wymagać będzie znacznych inwestycji, przede wszystkim w przyłącza. b ez stabilizacji środowiska inwestycyjnego dla operatorów systemów dystrybucyj - nych oraz operatora systemu przesyłowego cel ten może zostać zniweczony. s zczególnie istotną kwestią będzie wprowadzenie transparentnych regulacji w zakresie zwrotu z kapitału, pozwalających tym opera - torom na modernizację i rozbudowę sieci na potrzeby przyłączenia do niej punktów ładowania wykorzy - stywanych powszechnie przez użytkowników pojazdów elektrycznych. Szczegółowy opis proponowanych działań, wraz z opisem efektów rozłożonych w czasie, zawiera załącz - nik nr 5 do Planu.

10. MINISTERSTWO ENERGII 10 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E r Y s . 4 k OSZ t b A t ERII [ u SD / k w h ] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej 300 250 200 150 100 50 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 s padek cen akumulatorów będzie jednym z czynników, który zmniejszy różnicę w cenie zakupu pojazdu elek - trycznego i pojazdu spalinowego. Polska nauka posiada potencjał by zintensyfikować prace nad bardziej efektywnymi metodami magazyno - wania energii w pojazdach. n a chwilę obecną brakuje przede wszystkim rynku, który by uzasadnił duże na - kłady na rozwój tej technologii oraz linii technologicznej akumulatorów litowo-jonowych w Polsce, która da - łaby szansę przetestowania rozwiązań powstających w laboratoriach na szerszą skalę. o ddzielnym tema - tem – do tej pory zaadresowanym w niewystarczającym stopniu – jest recykling zużytych akumulatorów z pojazdów oraz zagadnienie wykorzystywania ich jako magazynów energii dla tradycyjnej energetyki. Dziś koszt akumulatora ponosi w całości użytkownik pojazdu, co powoduje, że samochody elektryczne nie mogą konkurować ceną z pojazdami tradycyjnymi. z nalezienie modelu, w którym użytkownik dzieli się kosztem akumulatora z podmiotem odpowiedzialnym za stabilność pracy sieci elektroenergetycznej, może znacząco zwiększyć dostępność cenową pojazdów elektrycznych. Jasne sprecyzowanie celu w zakresie rozwoju przemysłu elektromobilności pozwoli skoncentrować wysiłki na priorytetowych obszarach badawczych. Dzięki temu środki publiczne i prywatne mogą pełnić wobec sie - bie rolę komplementarną, a wyniki prac badawczych mają większe szanse na komercjalizację. Program rozwoju elektromobilności pozwoli ponadto uporządkować i skapitalizować wyniki dotychczaso - wych prac badawczych finansowanych ze środków publicznych, a dotyczących np. elektrycznych pojazdów, odzysku litu z hałd poboksytowych czy akumulacji energii.

7. 7 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 3. P OPRA w A b EZPIECZE ń S tw A ENERGE t YCZNEGO Polska posiada bardzo małe, w stosunku do potrzeb, zasoby ropy do napędzania jeżdżących po drogach pojazdów. Jest natomiast samowystarczalna w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Postawienie na elektromobilność jest z tej perspektywy wyborem strategicznym, poprawiającym nasze bezpieczeństwo, nie tylko energetyczne. Polska importuje dziś około 97% ropy naftowej, co oznacza, że rokrocznie transferowane jest z Polski za gra - nicę między 2 a 4% polskiego P kb (w zależności od ceny surowca na rynku). w wartościach bezwzględnych oznacza to wydatki na poziomie 10-20 mld U s D rocznie. s uma ta nie tyl - ko obciąża bilans handlu zagranicznego gospodarki, ale kreuje ryzyko związane ze zmiennością cen ropy na światowych rynkach i możliwymi perturbacjami w całej gospodarce. w zrost cen ropy to czynnik silnie zmniejszający tzw. dochód rozporządzalny 3 , co osłabia bodziec popytowy i negatywnie wpływa na poziom konsumpcji wewnętrznej. 4. P OPRA w A S t AN u j A k OŚCI PO w IE t RZA r ozwój elektromobilności ma duży potencjał poprawy jakości powietrza. w niektórych miastach w Polsce istotna część zanieczyszczeń powietrza pochodzi z sektora transportu. n ajwiększy wpływ na jakość powie - trza w w arszawie ma właśnie transport (aż 63% zanieczyszczeń ma pochodzenie transportowe). r Y s . 2 Im POR t ROPY DO P O l S k I w O k RESIE 2000-2014 Źródło: Opracowanie własne. 25 20 15 10 5 0 5% 4% 3% 2% 1% 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 w AR t OŚĆ DOS t A w : ml D U s D (lewa oś) % P kb (prawa oś) 3. c zęść dochodu gospodarstwa domowego, która może być przeznaczona na wydatki lub oszczędności.

11. 11 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 7. R OZ wój ZAA w ANSO w ANEGO PRZE m YSŁ u I w Y k REO w ANIE NO w YC h m ARE k s podziewana na rynku motoryzacyjnym zmiana polegająca na stopniowym zastępowaniu silnika spalinowe - go elektrycznym to szansa na pojawienie się na nim nowych graczy, którzy początkowo będą koncentrować się na niszowych segmentach rynku, żeby ostatecznie zaistnieć w całej branży. n ie przypadkowo najwięk - sze firmy spoza branży motoryzacyjnej szukają swojej szansy na zaistnienie w segmencie samochodów elek - trycznych. w obecnych uwarunkowaniach trudno wyobrazić sobie pojawienie się masowego producenta samochodów opartych o tradycyjny silnik spalinowy. Przykłady t esli, Google czy Apple pokazują, że w przypadku pojazdu elektrycznego bariery wejścia na rynek są zdecydowanie mniejsze. Dotyczy to nie tylko budowy całych po - jazdów, ale także poszczególnych komponentów. c o ciekawe zdecydowanie większą aktywność badawczą w segmencie samochodów elektrycznych od pro - ducentów z branży motoryzacyjnej przejawiają nowi gracze. s zacuje się, że Apple w ostatnich trzech latach zainwestował w rozwój elektrycznego pojazdu autonomicznego 20 mld U s D, czyli 20 razy więcej niż śred - nio każdy z tradycyjnych producentów samochodowych. Jest to również kwota znacznie większa niż zaanga - żowana w tym okresie przez Apple w rozwój wszystkich tradycyjnych produktów łącznie (iPhone, iPad oraz m ac). Analitycy m organ s tanley szacują, że rynek pojazdów autonomicznych osiągnie wartość 2,6 biliona U s D w 2030 roku 6 . w arto podkreślić, że Polska może skorzystać na rencie niedorozwoju i wejść w nowy, perspektywiczny obszar działalności przemysłowej bez ryzyka utraty możliwości amortyzacji kosztów wydatkowanych dotychczas na rozwój tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Dobrym przykładem pokazującym możliwość zaistnienia na rynku pojazdów elektrycznych są polscy produ - cenci autobusów, którym udało się stworzyć produkty, z powodzeniem konkurujące na światowych rynkach. 6. http://reneweconomy.com.au/2016/apple-bets-house-electric-shared-autonomous-vehicles-30852 (dostęp: 17.09.2016).

14. MINISTERSTWO ENERGII 14 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E 3. St A b I l IZAC j A SIECI E l E kt ROENERGE t YCZNE j z apotrzebowanie ks E na moc jest wartością zmienną w ciągu dnia. w yróżnia się dwa szczyty zapotrzebowa - nia (południowy i wieczorny) w okresie letnim oraz szczyt popołudniowy w okresie zimowym. n iezależnie od pory roku zapotrzebowanie na energię w nocy jest niższe niż produkcja (dolina nocna). k onieczność za - pewnienia stabilności ks E prowadzi do utrzymywania bloków wykorzystywanych tylko kilka godzin w ciągu dnia oraz generuje dodatkowe koszty dla odbiorców energii elektrycznej. w łączenie pojazdów elektrycznych w bilansowanie systemu elektroenergetycznego może doprowadzić do przesunięcia obciążenia ks E w taki sposób, aby obniżyć zapotrzebowanie na moc w szczytach, a zwiększyć w okresach pozaszczytowych. w arunkiem skutecznego przesunięcia zapotrzebowania na moc w ciągu doby jest wywołanie reakcji ceno - wej u konsumentów, co można osiągnąć poprzez zróżnicowanie cen energii w zależności od zapotrzebowa - nia rynku. w tym celu konieczne jest dostosowanie taryf strefowych lub wprowadzenie chwilowych sygna - łów cenowych dla odbiorcy (tzw. taryfy dynamiczne). n iezbędnym dopełnieniem rozbudowanego systemu taryfowego jest upowszechnienie rozwiązań z zakresu inteligentnej sieci, w tym liczników zdalnego odczytu oraz zasobników energii, tam gdzie będzie to uzasadnione. c elem w tym obszarze jest wyposażenie co naj - mniej 80% użytkowników sieci w liczniki zdalnego odczytu do 2025 roku. Dostosowanie infrastruktury sieciowej do zmieniających się potrzeb gospodarki będzie się wiązać z duży - mi nakładami inwestycyjnymi. Polskie t owarzystwo Przesyłu i r ozdziału Energii Elektrycznej 8 szacuje, że do 2019 roku operatorzy systemów dystrybucyjnych ( os D) i operator systemu przesyłowego ( os P) przeznaczą około 42 mld zł na rozwój infrastruktury sieciowej. w związku z planowanym pojawieniem się na polskich drogach, w najbliższych 10 latach, 1 mln pojazdów elektrycznych niezbędne będzie przeprowadzenie wielu inwestycji, nie ujętych w kosztach, o których mowa w ww. raporcie P t Pi r EE, w szczególności na rozwój sieci niskiego i średniego napięcia (n n i sn ) oraz w celu realizacji przyłączenia punktów ładowania. Poziom nakładów niezbędnych do poniesienia na rozwój sieci będzie uzależniony od wielu czynników, takich jak lokalizacja punktów ładowania, ilość punktów ładowania i pojazdów elektrycznych, moc ładowania czy możliwość elastycznego zarządzania czasem ładowania. Dlatego niezbędna jest integracja planów rozwoju sieci przedsiębiorstw energetycznych z planami w zakresie rozwoju rynku pojazdów. o dpowiedni poziom inwestycji pozwoli na uniknięcie problemów pojawiających się na gruncie obowiązku przyłączenia do sieci. z godnie z ustawą Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo od - mówić przyłączenia do sieci w przypadku braku warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia. s ta - bilizacja środowiska inwestycyjnego dla operatorów sieci pozwoli na aktywne włączenie się tych operatorów w przyłączanie do sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 8. Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna - raport P t Pi r EE, 2015 r.

3. S PIS t REŚCI I. wYZ w ANIA PRZYSZŁOŚCI 5 1. N O w E t RENDY 5 2. Z ARZ ą DZANIE POPY t E m NA ENERGI ę 5 3. P OPRA w A b EZPIECZE ń S tw A ENERGE t YCZNEGO 7 4. P OPRA w A S t AN u j A k OŚCI PO w IE t RZA 7 5. P O t RZE b A NO w YC h m ODE l I b IZNESO w YC h 9 6. Sk ONCEN t RO w ANIE b ADA ń NA PRZYSZŁOŚCIO w YC h t EC h NO l OGIAC h 9 7. R OZ wój ZAA w ANSO w ANEGO PRZE m YSŁ u I w Y k REO w ANIE NO w YC h m ARE k 11 II. C E l E Pl AN u R OZ w O ju El E kt RO m O b I l NOŚCI 12 1. Stw ORZENIE w AR u N ków D l A ROZ w O ju E l E kt RO m O b I l NOŚCI P O l A ków 12 2. R OZ wój PRZE m YSŁ u E l E kt RO m O b I l NOŚCI 13 3. St A b I l IZAC j A SIECI E l E kt ROENERGE t YCZNE j 14 III. w DRODZE DO E l E kt RO m O b I l NOŚCI 15 1. wAR u N k I S uk CES u 15 Stworzenie ekosystemu rozwoju elektromobilności i współpraca z przemysłem 15 Koordynacja działań w czasie 16 Wzorcowa rola administracji 17 2. Et APY ROZ w O ju E l E kt RO m O b I l NOŚCI 18 3. Ob SZARY IN t ER w ENC j I P ubl ICZNE j 20 Pojazdy elektryczne w miastach przyszłości 20 Rozwój rynku pojazdów – korzyści dla użytkownika (POPYT) 22 Finansowanie rozwoju przemysłu (PODAŻ) 23 Regulacja dla rozwoju elektromobilności 25 Inteligenta sieć zintegrowana z rynkiem pojazdów 27 ZAŁ ą CZNI k I: Załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Elektromobilności 30 Działania wykonawcze w ramach obszaru interwencji: Wypromowanie pojazdów elektrycznych jako środka transportu w miastach przyszłości Załącznik nr 2 do Planu Rozwoju Elektromobilności 31 Działania wykonawcze w ramach obszaru interwencji: Rozwój rynku pojazdów (korzyści dla użytkownika) Załącznik nr 3 do Planu Rozwoju Elektromobilności 32 Działania wykonawcze w ramach obszaru interwencji: Finansowanie przemysłu elektromobilności Załącznik nr 4 do Planu Rozwoju Elektromobilności 33 Działania wykonawcze w ramach obszaru interwencji: Regulacja dla rozwoju elektromobilności Załącznik nr 5 do Planu Rozwoju Elektromobilności 34 Działania wykonawcze w ramach obszaru interwencji: Inteligentna sieć zintegrowana z rynkiem pojazdów

19. 19 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 r Y s . 7 O b SZARY IN t ER w ENC j I P ubl ICZNE j I GŁ ów NE E f E kt Y OSI ą GANE NA POSZCZEG ól NYC h E t APAC h Źródło: Opracowanie własne. 2016-2018 2018-2020 2020-2025 PO j AZDY E l E kt RYCZNE w m IAS t AC h PRZYSZŁOŚCI ( Ś w IADO m OŚĆ ) Pilot AŻ - wzrost z A int E r E sow A ni A E l E ktromobilnością w YP r A cow A ni E D obr Y c H P r A kt Y k z RO zum I en I e D l A POTR zeb Y ORA z chęć u D z IA łu W RO z WO ju ele KTRO m O b I ln O śc I ROZ wój RYN ku PO j AZD ów ( POPY t) P owst A ni E r Y nk U „ A l FA ” P owst A ni E r Y nk U „b E t A ” F un K cj O n OWA n I e RO z WI n I ę T eg O RY n K u PO j A z D ó W ele KTRY czn Y ch ROZ wój PRZE m YSŁ u E l E kt RO m O b I l NOŚCI ( PODA ż) b UD ow A PR o T o T y P ów P ro DU kc JA krótkos E r YJ n A PROD u K cj A PO j A z D ó W REG ul AC j A D l A ROZ w O ju E l E kt RO m O b I l NOŚCI k R ajowe R amy P oli T yki R ozwoju in F r A str U kt U r Y PA liw A lt E rn A - t Y wn Y c H or A z U st A w A o rozwo - JU E l E ktromobilności z A kończ E ni E E t APU P rz YG otow A wcz EG o inw E st Y c J i zbu DOWA n A I n FRASTR u KT u RA , WPROWAD zen I e O g RA n I czeń D l A PO j A z D ó W SPA l I n OWY ch IN t E l IGEN t NA SIEĆ ZIN t EGRO w ANA Z RYN k IE m PO j AZD ów z A kończ E ni E P r A c P rz YG otow A wcz Y c H D o b UD ow Y si E ci st A c J i ł AD ow A ni A zint EG row A n Y c H z si E cią b UD ow A st A c J i w w Y br A n Y c H AG lom E r A c JA c H (okr E śl E ni E D obr Y c H P r A kt Y k) SI eć PR z Y g OTOWA n A DO I n T eg RA cj I z PO j A z DA m I ele KTRY czn Y m I

12. MINISTERSTWO ENERGII 12 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E 1. Stw ORZENIE w AR u N ków D l A ROZ w O ju E l E kt RO m O b I l NOŚCI P O l A ków o dpowiedź na wyzwania stojące przed polską gospodarką poprzez rozwój elektromobilności wymaga osią - gnięcia odpowiedniego poziomu nasycenia rynku pojazdami elektrycznymi. s ytuacja, w której w 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie milion pojazdów elektrycznych stwarza możliwość rzeczywistej integracji tych pojazdów z systemem elektroenergetycznym oraz pobudza do rozwoju polski przemysł. Dziś istotną barierą wprowadzania pojazdów elektrycznych na rynek jest ich stosunkowo niewielki zasięg oraz wysoka cena. z danych i nstytutu t ransportu s amochodowego wynika, że przeciętny samochód w Polsce przejeżdża 8500 km rocznie, co daje 23 km dziennie 7 . Do płynnej eksploatacji pojazdu elektrycznego wystarczyłoby więc do - ładowanie w warunkach domowych raz na kilka dni. z powodów psychologicznych fakt braku możliwości doładowania awaryjnego jest jednak istotną barierą rozwoju rynku. Dodatkowo, ze względu na brak infrastruktury szybkiego ładowania przemierzanie pojazdem elektrycznym dłuższych tras międzymiastowych jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Plan proponuje działania, które rozwiną infrastrukturę ładowania do poziomu, który da konsumentom pew - ność, że pojazd elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy. Drugą barierą upowszechnienia pojazdów elektrycznych w obecnej chwili wydaje się ich niska przystępność cenowa. t echnologie wykorzystywane w pojeździe elektrycznym, ze względu na małą skalę rozpowszech - nienia, są znacznie droższe niż technologie spalinowe. c o ważne bardzo wyraźny jest trend spadku cen po - szczególnych komponentów. w edług danych m iędzynarodowej Agencji Energetycznej ( m AE) 1 k w h w aku - mulatorze zainstalowanym w pojeździe elektrycznym to obecnie koszt 268 U s D. Prognozy wskazują na spa - dek ceny za 1 k w h akumulatora zasilającego do poziomu 150 U s D w 2020 roku. Przy średniej wielkości samochodzie elektrycznym wykorzystującym akumulator o pojemności 20 k w h da to zmniejszenie ceny pojazdu o ponad 2300 U s D. Przyjmując optymistyczny scenariusz, który zakłada t e - sla (cena 1 k w h poniżej 100 U s D do 2020 roku), statystyczny pojazd w 2020 roku byłby o ponad 3300 U s D tańszy niż obecnie. w arto pamiętać, że podobny spadek ceny będzie następował w wielu obszarach techno - logicznych, a efekty będą się kumulować. Dla przykładu: postęp w zakresie magazynowania będzie wspiera - ny przez obniżenie masy pojazdu i przez zastosowanie innowacyjnych materiałów, co zapewni nie tylko spa - dek kosztu 1 k w h, ale umożliwi ponadto instalowanie mniejszych (tańszych) akumulatorów w pojeździe. II. C E l E Pl AN u R OZ w O ju El E kt RO m O b I l NOŚCI 7. J. w aśkiewicz, z . c hłopek, Ekspercka prognoza popytu na nośniki energii przez park samochodowy w Polsce w perspektywie 2030 roku , temat nr 6243/ zb E, its , w arszawa 2013.

17. 17 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 Dodatkowym czynnikiem, który został wzięty pod uwagę przy proponowaniu sekwencji działań jest koniecz - ność powiązania rozwoju przemysłu elektromobilności i rynku pojazdów z rozwojem sieci elektroenerge - tycznej. z achęty do zakupu pojazdów zostaną zintensyfikowane w momencie, gdy przemysł będzie w stanie odpowiedzieć na wygenerowany przez instrumenty wsparcia popyt, a sieć będzie w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na energię do ładowania pojazdów. w zorcowa rola administracji Administracja publiczna ma w projekcie rozwoju elektromobilności podwójną rolę. z jednej strony koordy - nuje całość przedsięwzięcia, dbając o odpowiednie tempo zmian w poszczególnych sferach. z drugiej jest odbiorcą zmian, do których impuls generuje, korzystając z tworzącego się rynku infrastruktury i pojazdów. z e względu na skalę przedsięwzięcia oraz rozproszenie kompetencji koordynacja projektu wymaga współ - pracy pomiędzy administracją centralną i samorządową. Przykład krajów, w których elektromobilność roz - wija się od lat ( n orwegia, n iemcy, Holandia), pokazuje, że impulsy do rozwoju rynku są wynikiem zarówno długofalowej polityki gospodarczo-środowiskowej rządów, jak również odpowiedzią na potrzeby lokalne. w Polsce impuls do rozwoju elektromobilności wychodził dotychczas z poziomu lokalnego. w ybrane sa - morządy decydując się na zakup autobusów elektrycznych lub rozważając systemy car-sharingu oparte na samochodach elektrycznych, kierowały się głównie potrzebą poprawy jakości powietrza, chęcią obniżenia poziomu hałasu czy koniecznością systematycznego podnoszenia standardu usługi przewozu pasażerów. n ie bez znaczenia był również aspekt wizerunkowy. c zęściowa wymiana floty na elektryczną odzwierciedla dążenie do unowocześniania się, a tym samym przyciąga inwestorów i turystów. z e względu na istniejące bariery samorządy nie rozważały jednak, poza nielicznymi wyjątkami ( w arszawa, k raków, Jaworzno, z ielona r Y s . 6 S YNC h RONIZAC j A DZIAŁA ń Źródło: Opracowanie własne. Zachęty do zakupu pojazdów zostaną zintensyfikowane w momencie, gdy przemysł będzie w stanie odpowiedzieć na wygenerowany przez instrumenty wsparcia popyt , a sieć będzie w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na energię do ładowania pojazdów. ROZ wój PRZE m YSŁ u E l E kt RO m O b I l NOŚCI ROZ wój R ynku PO j AZD ów R ozbudowa SIECI ENERGE t YCZNE j

26. MINISTERSTWO ENERGII 26 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E Dla celów statystycznych, informacyjnych oraz monitorowania bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej planuje się wprowadzenie systemu informacji o dostępności punktów do ładowania, w tym rejestru stacji (punktów) ładowania publicznie dostępnych. r ejestr taki określałby operatora punktu, sprzedawcę ener - gii elektrycznej, usytuowanie, moc punktu i liczbę stanowisk do ładowania. Użytkownik miałby możliwość otrzymania z takiego systemu informacji o lokalizacji i bieżącej dostępności stacji ładowania, jak i o tym gdzie znajduje się najbliższy wolny punkt. Ułatwienia będzie też wymagała budowa i funkcjonowanie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycz - nych (punktów ładowania). w szczególności będą to zmiany w zakresie szeroko rozumianego prawa budo - walnego, tak aby ułatwić budowę samych punktów ładowania, jak i przyłączy elektroenergetycznych, które w wielu miejscach mogą być niezbędnym warunkiem rozwoju infrastruktury. z miany wprowadzą również obowiązek przystosowania instalacji elektroenergetycznej w obiektach użytecz - ności publicznej i w nowo wybudowanych budynkach, tak aby była możliwość instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach tych obiektów budowlanych. r ozwiązania zostaną doprecyzowane na etapie prac nad ustawą o elektromobilności i innych paliwach alternatywnych w transporcie. w ażnym wyzwaniem o charakterze regulacyjnym jest stworzenie warunków dla zmniejszenia wpływu trans - portu na zanieczyszczenia powietrza. Aktualnie informacje o jakości powietrza, w tym o zanieczyszczeniach generowanych przez transport, gro - madzone są przez w ojewódzkie i nspekcje o chrony ś rodowiska ( wioś ). n ie ma jednak odpowiednich narzę - dzi popularyzujących tę wiedzę. Powszechna świadomość stanu powietrza na danym terenie byłaby czyn - nikiem zwiększającym przyzwolenie na działania poprawiające jego jakość podejmowane przez samorząd. z tego wynika bardzo istotna rola kampanii społecznych obrazujących skutki długotrwałego oddychania za - nieczyszczonym powietrzem oraz promujących dobre praktyki w obszarze niskoemisyjnego transportu. w arto podkreślić, że na dzień dzisiejszy nie ma efektywnych mechanizmów obligujących samorząd do po - dejmowania działań na swoim obszarze, nawet gdy naruszenia norm powietrza są szczególnie wysokie. s amorządy mogą zwolnić pojazdy niskoemisyjne z opłat za parkowanie, czy dać im prawo poruszania się po strefach wyłączonych dla indywidualnego ruchu pojazdów (np. część t raktu k rólewskiego w w arszawie), jednak korzystają z tych możliwości w bardzo ograniczonym zakresie. c zęściowo wynika to z braku jasności co do zasad, na których można ograniczać wjazd pojazdów do wybranych stref. w celu poprawy jakości powietrza w miastach samorządy powinny zostać ustawowo wyposażone w prawo tworzenia stref ograniczonego ruchu ze względu na rodzaj napędu. i stotne jest, aby ograniczenia wjazdu do strefy oparte były na zobiektywizowanych, sprawiedliwych społecznie kryteriach, takich jak emisja szko - dliwych substancji do atmosfery (a nie na przykład wiek pojazdu). t worzenie stref z ograniczonym prawem wjazdu dla najbardziej zanieczyszczających powietrze aut w pierwszej fazie nie powinno być obligatoryjne, jednak powinny istnieć mechanizmy zachęcające samorządy do wprowadzania takich rozwiązań. z achęty mogą dotyczyć preferencyjnego traktowania w konkursach na dofinansowanie zakupu taboru autobusowe - go czy dopłat do budowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. w yznaczanie stref powinno być zin - tegrowane z informacją o stanie powietrza dostarczaną przez wioś . i nnym rozwiązaniem, którego implementacja wymaga zmiany regulacyjnej, jest wprowadzanie miejskich systemów poboru opłat emisyjnych za wjazd do centrów miast pojazdami spalinowymi. o płata może być po -

16. MINISTERSTWO ENERGII 16 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E AD m INIS t RAC j A PRZE m YSŁ INS t Y tu C j E finansowe n G o ’ s nauka Plan proponuje podział zadań, który zapewni ciągłość finansowania dla innowacji w obszarze elektromobilności. w ażne dla powstania ekosystemu jest także stworzenie sprzyjającego otoczenia regulacyjnego, co należy do za - dań administracji. w yzwaniem dla administracji będzie odnalezienie się w roli uczestnika tworzącego się rynku oraz dialog z mieszkańcami, który jest warunkiem wzrostu akceptacji społecznej dla rozwoju elektromobilności. k oordynacja działań w czasie w arunkiem powiązania rozwoju elektromobilności Polaków z rozwojem przemysłu i integracją pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną jest odpowiednie zaprogramowanie procesu w czasie. Podsta - wowy dylemat polegający na przesądzeniu na co w pierwszej kolejności należy wydatkować środki (na in - frastrukturę czy na rozwój rynku pojazdów) nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia. z byt szybkie stworze - nie rynku pojazdów poprzez rozbudowany system zachęt może spowodować zniechęcenie pierwszych użyt - kowników faktem braku odpowiedniej infrastruktury ładowania. w efekcie może utrwalić się postrzeganie pojazdu elektrycznego jako nie w pełni funkcjonalnego. z drugiej strony nadmierna koncentracja na infra - strukturze bez rozwoju rynku pojazdów wymusza angażowanie dużych środków w przedsięwzięcie deficyto - we w pierwszym okresie. Plan r ozwoju Elektromobilności przewiduje działania, które stworzą algorytm optymalizujący i ogranicza - jący rozmieszczanie infrastruktury do tzw. miejsc krytycznych, tj. tam gdzie brak punków ładowania bę - dzie zmniejszał funkcjonalność pojazdu elektrycznego. w praktyce punkt ciężkości zostanie położony na infrastrukturę w dużych aglomeracjach i wzdłuż transeuropejskich korytarzy transportowych przebiega - jących przez obszar Polski. r ównolegle Plan proponuje narzędzia rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, które doprowadzą do wzrostu ilości pojazdów elektrycznych, w momencie gdy gotowa będzie istotna część infrastruktury. r Y s . 5 El E m EN t Y E k OSYS t E mu E l E kt RO m O b I l NOŚCI Źródło: Opracowanie własne. PRZE m YSŁ elekt R o - m O b I l NOŚCI

23. 23 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 z punktu widzenia rozwoju rynku pojazdów pożądane jest także powołanie Funduszu n iskoemisyjnego t ransportu, który wesprze dopłatami zakup nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną. Doświad - czenia innych państw pokazują, że dopłaty są najskuteczniejszym mechanizmem kreowania popytu w pierw - szych okresach rozwoju rynku. i stotną korzyścią dla użytkownika może być również zastosowanie tzw. miękkich instrumentów wsparcia. s ą to w głównej mierze: możliwość bezpłatnego parkowania w centrach miast, możliwość korzystania z buspasów, wjazd do stref z ograniczonym ruchem w centrach miast etc. w drożenie tych rozwiązań może zmniejszać przychody samorządów i w takiej sytuacji stosowne rekompensaty powinny zostać przyznane przez Fundusz n iskoemisyjnego t ransportu. w ażnym aspektem rozwoju elektromobilności jest elektryfikacja flot autobusowych w miastach. Dobrze rozbudowana sieć autobusów elektrycznych mogłaby stać się wizytówką polskiej elektromobilności i ode - grać ważną rolę w popularyzacji idei w społeczeństwie. c elowym jest więc stworzenie zachęt dla samo - rządów w celu wymiany taboru na autobusy z napędem elektrycznym (dotacje). Pieniądze na wymia - nę taboru mogłyby także pochodzić z wpływów z opłaty emisyjnej, o której mowa w punkcie r egulacja dla rozwoju elektromobilności. Szczegółowy opis proponowanych działań, wraz z opisem efektów rozłożonych w czasie, zawiera załącznik nr 2 do Planu. f inansowanie rozwoju przemysłu (PODA ż ) z miany w sferze świadomości oraz wdrożenie instrumentów stwarzających perspektywę rozwoju rynku po - jazdów zwiększą zainteresowanie polskim rynkiem ze strony największych producentów samochodów elek - trycznych, co może przełożyć się na napływ inwestycji z obszaru przemysłu elektromobilności. t aka sytuacja będzie sprzyjać tworzeniu ekosystemu elektromobilności i dalszej zmianie nastawienia społecznego. Jednak z punktu widzenia celów Planu znacznie ważniejsze niż otwarcie perspektywy dla dotychczasowych produ - centów pojazdów jest umożliwienie wzrostu polskim podmiotom, które z czasem będą w stanie dostarczać komponenty dla produkcji pojazdów elektrycznych lub same rozpoczną ich produkcję. Do końca i kwartału 2017 roku przeprowadzona zostanie analiza polskiego potencjału przemysłowego w ob - szarze elektromobilności, uwzględniająca możliwość zaadoptowania zdolności istniejących w tradycyjnym przemyśle motoryzacyjnym na potrzeby rozwoju elektromobilności. w szczególności zdefiniowane zostanie zaplecze technologiczne projektu, tj. firmy podwykonawcze, dostawcy rozwiązań peryferyjnych, istniejące fabryki, które mogłyby być zaadoptowane do produkcji pojazdów elektrycznych oraz jednostki naukowo- badawcze zaangażowane w rozwój elektromobilności. Dokonany zostanie również przegląd realizowanych w Polsce lub z polskim udziałem projektów badawczo-naukowych lub komercyjnych, których produktem był pojazd elektryczny lub element infrastruktury towarzyszącej. Ponadto analiza polskiego potencjału przemysłowego w obszarze elektromobilności będzie zawierała wstęp - ną ocenę potencjału podsektorów wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do dosto - sowania parametrów infrastruktury wytwórczej i sieciowej, do poziomu niezbędnego w celu prawidłowej obsługi zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną z tytułu rozwoju elektromobilności. n a eta - pie wypracowywania szczegółowych rozwiązań ocenione zostaną także możliwości instytucji publicznych w zakresie wypełnienia zadania polegającego na osiągnięciu 50-procentowego udziału samochodów elek - trycznych w swoich flotach samochodów do 2025 r.

18. MINISTERSTWO ENERGII 18 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E Góra i r zeszów), zastąpienia istotnej części floty autobusowej pojazdami elektrycznymi. w 2015 roku lokal - ne przedsiębiorstwa komunikacyjne zakupiły jedynie 16 autobusów elektrycznych, co pokazuje niedużą ska - lę inwestycji w tym obszarze (rokrocznie w Polsce wymienia się około 700 – 800 autobusów). w śród głównych barier elektryfikacji transportu wymienianych przez samorządy są wyższe koszty zakupu pojazdów elektrycznych, brak dostępu do szybkiej infrastruktury ładującej oraz przewlekły proces inwesty - cyjny. Żadna z tych barier nie może być przełamana bez zaangażowania administracji centralnej. z kolei administracja samorządowa dostarcza informacji zwrotnej o faktycznym przebiegu implementacji proponowanych centralnie działań, współpracuje przy budowie infrastruktury niezbędnej do rozwoju elek - tromobilności oraz współtworzy oczekiwania społeczne, których zmiana jest niezbędnym warunkiem roz - woju elektromobilności. w ystępując w roli uczestnika tworzącego się rynku, administracja może popularyzować elektromobilność poprzez współuczestnictwo w budowie infrastruktury i zakup pojazdów elektrycznych na swoje potrzeby, wymieniając się w tym procesie dobrymi praktykami. w zorcowa rola administracji jest bardzo ważna dla zmiany świadomości społecznej. s topniowa elektryfikacja floty w urzędach jest naturalną konsekwencją prowadzenia polityki publicznej na - kierowanej na poprawę stanu powietrza. Jest jednocześnie stosunkowo prosta z technicznego punktu wi - dzenia, gdyż pojazdy wykorzystywane przez administrację poruszają się w większości po z góry zdefiniowa - nych trasach, co ułatwia proces ładowania, zwłaszcza w pierwszym okresie, gdy sieć publicznie dostępnych punktów ładowania nie będzie jeszcze rozbudowana. s topniowe odchodzenie przez sferę publiczną od pojazdów spalinowych, często o dużej pojemności silnika, na rzecz mniejszych, elektrycznych będzie uwiarygadniać przedsięwzięcie w oczach opinii publicznej, a do - datkowo generować popyt instytucjonalnie niezbędny dla stworzenia rynku. 2. Et APY ROZ w O ju E l E kt RO m O b I l NOŚCI r ynek pojazdów elektrycznych w Polsce znajduje się w fazie tworzenia. ś wiadczy o tym brak infrastruktury ładowania (i śladowe zapotrzebowanie na taką usługę w miejscach, gdzie infrastruktura powstała) oraz mała sprzedaż samych pojazdów. Przejście do kolejnej fazy rozwoju rynku będzie wymagało stworzenia warun - ków do zmiany w wielu obszarach. Etap I: 2016-2018 Pierwsza faza będzie miała charakter przygotowawczy. w drożone programy pilotażowe skierują zaintereso - wanie społeczne na elektromobilność, co rozpocznie proces niezbędnych zmian w świadomości. w tej fa - zie zachęty do zakupu pojazdów indywidualnych, firmowych lub publicznych będą miały na celu wykreowa - nie oczekiwania powstania rynku, co przełoży się na intensyfikację działań w zakresie budowy infrastruk - tury oraz rozwoju przemysłu elektromobilności. o kreślone zostaną warunki i narzędzia, których wdrożenie pozwoli rozpocząć wzmacnianie polskiego przemysłu elektromobilności. Przewiduje się, że w tym okresie powstawać będą pierwsze prototypy pojazdu dostosowanego do potrzeb polskiego i europejskiego rynku. s tworzone zostaną warunki rozwoju elektromobilności po stronie regulacyjnej. z akres niezbędnych zmian w prawie doprecyzowany zostanie w k rajowych ramach polityki rozwoju paliw alternatywnych, których przy - jęcie przez r ząd spodziewane jest w i V kwartale 2016. z aproponowane zostaną m.in. narzędzia służące inte - gracji pojazdów elektrycznych z siecią oraz wskazane instrumenty rozwoju infrastruktury ładowania. w ażną

5. 5 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 I. wYZ w ANIA PRZYSZŁOŚCI 1. n owe t R endy Polska energetyka potrzebuje rozwiązań, które pozwolą stworzyć przestrzeń dla jej funkcjonowania w europej - skim środowisku regulacyjnym, wywierającym na polski system energetyczny coraz większy wpływ. r eaktywne dostosowywanie się do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych i klimatycznych stawia polską energe - tykę w sytuacji odbiorcy technologii już rozwiniętych w innych krajach. t ymczasem umiejętne przewidywanie i współtworzenie trendów pozwala wyprzedzić działania regulacyjne po stronie k omisji Europejskiej i znaleźć się w gronie beneficjentów wprowadzanych standardów. r ynek elektromobilności jest segmentem bardzo szybko rosnącym, który pozwala na stosunkowo szybkie wykreowanie nowych rozwiązań i wypromowanie nowych podmiotów. Jednocześnie wraz z rozwojem elektromobilności można oczekiwać uregulowań na po - ziomie UE, które będą faworyzować napędy elektryczne kosztem silników spalinowych. o czekuje się, że naj - później do 2020 roku pojawią się regulacje unijne, które uczynią z pojazdów elektrycznych (także z hybryd typu plug-in) realną alternatywę dla pojazdów spalinowych. Potencjał rodzącego się rynku najlepiej obrazuje prognoza wskazująca, że na świecie w 2040 roku na dro - gach będzie się poruszać aż 500 mln samochodów elektrycznych (na 2 mld pojazdów ogółem). w konse - kwencji należy oczekiwać również gwałtownego wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych – dziś sprzedaje się rocznie ok. 500 tys. samochodów elektrycznych, natomiast w 2040 roku będzie to nawet 41 mln sztuk 1 . o czekiwany wzrost rynku wielokrotnie przekracza potencjał produkcyjny funkcjonujących dziś producentów samochodów elektrycznych. 2. Z ARZ ą DZANIE POPY t E m NA ENERGI ę 10 sierpnia 2015 roku, kiedy po raz pierwszy od lat 80. wprowadzono 20. stopień zasilania, ponownie oka - zało się, że energetyka wymaga zmian, które zagwarantują pewność dostaw energii po konkurencyjnych ce - nach. r ysujący się dylemat, w jaki sposób finansować odbudowę mocy wytwórczych w elektroenergety - ce, częściowo może być złagodzony na skutek podjęcia działań po stronie zarządzania popytem na energię. z wiązany z elektromobilnością rozwój magazynowania energii poprzez akumulatory samochodowe umoż - liwi w przyszłości traktowanie pojazdów elektrycznych jak zasobników energii, które oddają energię w mo - mencie szczytowego zapotrzebowania i ładują się w tzw. dolinie nocnej. z punktu widzenia wytwarzania energii rozwój elektromobilności stanowi oszczędność polegającą na braku konieczności utrzymywania czę - ści mocy wytwórczych, które są nierentowne ze względu na fakt, że pracują jedynie kilkaset godzin rocznie. o siągnięcie liczby 1 mln aut elektrycznych w Polsce do 2025 r. będzie wiązało się z wygenerowaniem do - datkowego popytu na energię na poziomie 4,3 tw h 2 rocznie, co zapewni sektorowi dodatkowe 20 mld zł ze sprzedaży energii (zakładając średni okres eksploatacji auta na poziomie 10 lat). Pozyskane w ten sposób środki mogą zostać w części przeznaczone na finansowanie innowacji w sektorze energii, poprawiając pozy - cję konkurencyjną podmiotów w nim funkcjonujących. 1. J. m acDonald, Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040 , www.bnef.com, (dostęp: 22 lipca 2016). 2. w yliczenia własne m inisterstwa Energii

27. 27 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 bierana za wjazd do strefy, w której zanieczyszczenia mające źródło w transporcie długotrwale przekraczają dopuszczalny poziom 12 . o płatą mogłyby być objęte także miejscowości o szczególnych walorach uzdrowisko - wych, klimatycznych i krajobrazowych. Dochód z poboru opłat może być przeznaczany na poprawę standar - du i elektryfikację transportu publicznego obsługującego obszar objęty ograniczeniem ruchu. Dokumentem, który będzie zawierać szczegóły propozycji legislacyjnych wraz z odpowiednim określeniem celów w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów oraz liczby tych pojazdów będą Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych . Dokument ten będzie nie tylko spełniał wymogi prawidłowego wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i r ady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w spra - wie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, ale także zaproponuje dodatkowe narzędzia przyczyniają - ce się do osiągnięcia celów w zakresie niniejszego planu. Szczegółowy opis proponowanych działań, wraz z opisem efektów rozłożonych w czasie, zawiera załącznik nr 4 do Planu. Inteligenta sieć zintegrowana z rynkiem pojazdów r ozwój pojazdów elektrycznych musi być powiązany z budową w naszym kraju inteligentnych sieci, które są w stanie efektywnie integrować zachowania i działania wszystkich podłączonych do nich użytkowników – wy - twórców, operatorów sieci i odbiorców. i nteligentne sieci charakteryzują się niskim poziomem strat oraz wyso - ką jakością i bezpieczeństwem dostaw. w yposażone są w narzędzia umożliwiające komunikację ze wszystkimi urządzeniami użytkowników, a więc także z pojazdami elektrycznymi korzystającymi w danym momencie z sieci. w arunkiem rozwoju inteligentnych sieci, a więc także warunkiem integracji pojazdów elektrycznych z siecią, jest wprowadzenie systemu inteligentnego opomiarowania. w ażnym etapem budowy inteligentnych sieci będzie ponadto powołanie operatora informacji pomiaro - wych ( oi P) oraz stworzenie warunków do dokonywania rozliczeń za energię elektryczną lub usługę dystry - bucji energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowych uzyskanych od oi P. Proces musi być powiąza - ny z wdrażaniem standardów bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych pomiarowych przed nieupraw - nionym dostępem oraz zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego. z agwarantowane zostanie rozliczanie wg rzeczywistego zużycia, bieżący dostęp odbiorcy do swoich danych oraz możliwość dopasowania ofert do potrzeb klientów. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie zestan - daryzowanej oferty dla użytkowników pojazdów elektrycznych, którzy poprzez odpowiednie taryfy będą za - chęcani do ładowania pojazdów w domach w dolinie nocnej. w związku z koniecznością rozliczenia za pobraną z sieci (a w przyszłości także oddaną do sieci) energię elek - tryczną przez użytkownika pojazdu elektrycznego nieodłącznym elementem punktu ładowania pojazdów elektrycznych powinien być właściwy układ pomiarowo-rozliczeniowy pozwalający na dwustronną komuni - kację. Dotyczy to także domowych punktów ładowania. z punktu widzenia wykorzystania pojazdów elektrycznych dla stabilizacji pracy sieci niezbędne jest zop - tymalizowanie rozmieszczenia stacji ładowania, zwłaszcza szybkich stacji ładowania, pod kątem parame - trów sieci. w celu uniknięcia kosztownej modernizacji sieci na potrzeby szybkich punktów ładowania uza - 12. w ysokość opłaty mogłaby być zależna od poziomu zanieczyszczeń, jak i czynników związanych z rodzajem napędu.

13. 13 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 Dodatkowym czynnikiem powodującym spadek cen pojazdu elektrycznego będzie jego upowszechnienie, gdyż koszt opracowania i wdrożenia kolejnych rozwiązań będzie rozkładał się na coraz większą ilość konsu - mentów. w tym obszarze kluczową rolę do odegrania mają instytucje publiczne, które w przejściowym okre - sie, poprzez mechanizmy wsparcia, mogą stymulować popyt na pojazdy elektryczne. w sposób oczywisty takie wsparcie powinno mieć charakter przejściowy i zostać wycofane w momencie, w którym pojazdy elektryczne będą mogły konkurować cenowo z pojazdami spalinowymi. w Planie propo - nuje się wdrożenie systemu zachęt, które doprowadzą do upowszechnienia pojazdów elektrycznych w Pol - sce do poziomu 1 mln w 2025 roku. Aktywna rola instytucji publicznych powinna polegać na wyprzedzaniu trendów, zamiast oczekiwaniu na spadek cen technologii w skutek rozwoju i upowszechnienia elektromobilności, który dokona się poza Pol - ską. Pozwoli to polskim podmiotom zostać dostawcami technologii, a nie ich biorcami, co z kolei przełoży się na wzrost P kb i nowe miejsca pracy. 2. R OZ wój PRZE m YSŁ u E l E kt RO m O b I l NOŚCI z punktu widzenia rozwoju przemysłu elektromobilności kluczowe jest stworzenie wiarygodnej perspek - tywy, która uzasadni ponoszenie przez polskich producentów dodatkowych nakładów na rozwój działal - ności. t aką perspektywę daje m.in. wskazane wyżej wprowadzenie instrumentów stymulujących popyt na pojazdy elektryczne. s tymulowanie popytu oraz budowa infrastruktury nie wystarczy jednak do rozwo - ju przemysłu elektromobilności w naszym kraju. Przykład polskich podmiotów z branży autobusowej pokazuje, że już dziś – bez skoordynowanego wspar - cia dla elektromobilności – w obszarze pojazdów elektrycznych możliwe jest wykreowanie polskich marek z powodzeniem eksportujących swoją produkcję do krajów wysoko rozwiniętych. Podmioty te swój suk - ces zawdzięczają zaangażowaniu wysokiej klasy specjalistów, umiejętnej integracji podzespołów oraz do - brej polityce informacyjnej. k orzyści z tego sukcesu dla całej gospodarki ograniczane są jednak przez fakt, że istotna część komponentów do produkowanych w Polsce autobusów elektrycznych nie powstaje w na - szym kraju. Aby to zmienić potrzebne jest odpowiednie ukierunkowanie dostępnych oraz stworzenie no - wych, dedykowanych instrumentów finansowych, które pozwolą na finansowanie wszystkich faz rozwoju technologii w obszarze elektromobilności. w arunkiem sukcesu w tym obszarze jest bliska współpraca nauki i biznesu. c o do zasady środki na ba - dania powinny być skoncentrowane na wypracowywaniu rozwiązań, na które istnieje zapotrzebowanie po stronie przemysłu. n ależy także pamiętać, że wiele światowych marek ulokowało swoje zakłady produkcyjne w Polsce, tym samym spowodowało to rozwój branży dostarczającej komponentów do samochodów. w łączenie się naszego kraju w proces rozwoju elektromobilności pozwoli polskim producentom, którzy dziś są jedynie poddostawcami, wejść na wyższy poziom łańcucha wartości lub poszerzyć skalę działalności. z akłada się, że na skutek wdrożenia instrumentów zaproponowanych w Planie, co najmniej 30% war - tości dodanej związanej z produkcją pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce w 2025 roku powstanie w naszym kraju. Dla określenia ostatecznej wartości wskaźnika przeprowadzona zostanie ana - liza przemysłowa.

22. MINISTERSTWO ENERGII 22 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E funkcjonalności pojazdów. Dodatkowo przy niektórych kategoriach budynków użyteczności publicznej po - winna powstawać infrastruktura ładowania wykorzystywana zarówno przez instytucje publiczne, jak i przez mieszkańców. Umożliwi to pojazdom we flocie administracji doładowywanie się w sytuacjach awaryjnych przy budynku innego urzędu, a dodatkowo będzie miało wymiar promocyjny wobec mieszkańców. s zcze - góły przedmiotowych rozwiązań zostaną doprecyzowane w ustawie o elektromobilności i innych paliwach alternatywnych w transporcie. Finansowanie infrastruktury ładowania może zostać wsparte środkami Funduszu n iskoemisyjnego t ranspor - tu lub n arodowego Funduszu o chrony ś rodowiska i Gospodarki w odnej, jeśli budowa stacji ładowania zo - stanie zintegrowana z rozwojem energetyki odnawialnej. Szczegółowy opis proponowanych działań, wraz z opisem efektów rozłożonych w czasie, zawiera załącznik nr 1 do Planu. Rozwój rynku pojazdów – korzyści dla użytkownika (POPY t ) w celu upowszechnienia pojazdów elektrycznych niezbędne jest zminimalizowanie różnicy w cenie zakupu takich pojazdów w stosunku do pojazdów spalinowych, przy czym należy pamiętać, że dla części podmiotów równie ważny co cena zakupu jest późniejszy koszt eksploatacji. k oszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym uzależniony jest głównie od ceny energii elektrycz - nej (1 k w h). w niektórych opracowaniach ujmowane są jeszcze koszty związane z wykorzystaniem aku - mulatorów. z wyliczeń ekspertów m inisterstwa Energii 11 wynika, że koszt przejechania 100 km samocho - dem elektrycznym wynosi ok. 10 zł, przy założeniu, że samochód taki będzie zużywał do 20 k w h energii na 100 km. Jest to jednak koszt samej energii elektrycznej i nie zawiera ewentualnych opłat czy prowizji związanych z usługą ładowania pojazdów elektrycznych oraz kosztów związanych z zużyciem akumulatora. n ależy zauważyć, że efektywność ekonomiczna wykorzystania pojazdów elektrycznych wzrasta wraz ze wzrostem intensywności ich eksploatacji. Powoduje to, że pojazdy elektryczne mogą być atrakcyjną ofer - tą dla przedsiębiorstw posiadających floty pojazdów służbowych. c ałkowity koszt posiadania pojazdu elektrycznego ( ang. Total Cost of Ownership , dalej tco ), w skład którego wchodzi koszt pozyskania pojazdu oraz koszt jego posiadania, jest na ten moment wyższy niż w przypadku pojazdów konwencjonalnych. t rzeba jednak podkreślić, że w związku ze spadkiem cen akumulatorów (naj - bardziej kosztowny element pojazdu) przewiduje się, że tco dla pojazdu elektrycznego będzie korzystniej - szy już w roku 2022. w obecnej fazie rozwój rynku pojazdów elektrycznych wymaga stymulowania instru - mentami wsparcia, w tym podatkowymi. Jak wskazują doświadczenia innych państw, działaniami które najbardziej motywują konsumentów do wyko - rzystania pojazdów elektrycznych są subsydia do ich zakupu bądź zwolnienia podatkowe oraz zapewnienie in - frastruktury do ładowania. w ykorzystanie takich instrumentów pozwala zmniejszyć różnicę w cenach pojaz - dów elektrycznych i konwencjonalnych oraz obniżyć koszty użytkowania tych pierwszych. w przypadku Pol - ski realnymi instrumentami do zastosowania mogą być zmiany w podatku akcyzowym dla samochodów elek - trycznych, korzystniejsza amortyzacja podatkowa czy zwolnienie z opłaty emisyjnej pojazdów elektrycznych. o płata taka ustanowiona dla pojazdów spalinowych może być uzależniona od ceny i emisyjności pojazdu. 11. n a podstawie danych zbieranych przez administrację U s A i zamieszczonych na www.fueleconomy.gov.

24. MINISTERSTWO ENERGII 24 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E w zależności od wyników analiz może zostać dokonana korekta założeń Planu, a działania na tym etapie po - zwolą nie tylko zdefiniować punkt startowy dla projektu przemysłowego, ale także umożliwią zbudowanie zespołu eksperckiego, którego celem będzie dalsza praca nad projektem (w ramach spółki celowej powoła - nej przez podmioty sektora energii). w ramach prac przygotowawczych określone zostaną możliwe warian - ty (w tym modele biznesowe) realizacji przedsięwzięcia oraz dokonana zostanie ocena wykonalności wa - riantów (techniczna, finansowa, prawna, operacyjna, planowa). Pozwoli to doprecyzować plan działań służą - cych rozwojowi przemysłu elektromobilności. Efektem tego etapu będzie także określenie parametrów po - jazdu elektrycznego dopasowanego do potrzeb polskiego i europejskiego rynku (cena, segment, właściwo - ści użytkowe). w zależności od uzyskanych wyników finansowanie będzie skoncentrowane na budowie nowego po - jazdu elektrycznego lub na dostarczaniu podzespołów dla istniejących konstrukcji i producentów. n ie - zależnie jednak od tego, czy ostatecznym celem projektu stanie się wdrożenie do produkcji pojazdu elek - trycznego, istotny jest rozwój całej infrastruktury koniecznej do umasowienia pojazdów. n ie tylko warun - kuje on sukces rozwoju rynku pojazdów, ale z punktu widzenia rozwoju przemysłu specjalizacja w wybra - nych elementach infrastruktury elektromobilności może wiązać się ze znacznie większą korzyścią dla P kb niż budowa pojazdów (ze względu na efekt skali i możliwość zastosowania w pojazdach na całym świecie). w przypadku uzyskania rekomendacji do rozwijania projektu przemysłowego wokół budowy pojazdu, w kolejnym etapie stworzone zostaną warunki, które umożliwią rozpoczęcie prac nad prototypami. Jeden z prototypów może być opracowany i zbudowany poprzez dedykowaną spółkę celową podmiotów sektora energii. s tworzenie odpowiedniej perspektywy finansowej dla najlepszych zachęci również inne podmioty do tworzenia własnych prototypów, co pozwoli w kolejnych fazach dokonać wyboru, spośród co najmniej kil - ku konstrukcji. n a tym etapie (rynek Alfa) prototypy będą poddawane testom eksploatacyjnym i udoskona - leniom poza drogami publicznymi. w kolejnym etapie wybrane prototypy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie produkcji krótkoseryjnej. Dzięki uzyskaniu stosownych homologacji w tej fazie pojazdy będą poruszać się już po drogach publicznych, a zebrane od ich użytkowników uwagi posłużą dalszemu doskonaleniu projektu (rynek b eta). s posób zwięk - szenia skali produkcji i ewentualne przejście do fazy w pełni komercyjnej zależeć będzie od wypracowane - go modelu biznesowego. Jednym z czynników warunkujących powodzenie przedsięwzięcia jest zapewnienie strumienia finansowa - nia dla innowacji z obszaru elektromobilności – od momentu wygenerowania pomysłu do etapu wdrożenia. n a wsparcie finansowe będą mogły liczyć projekty, których zakończenie jest ważne z punktu widzenia cało - ści przedsięwzięcia. Podstawowym kryterium oceny wsparcia dla projektów będzie możliwość zastosowania produktów w tworzonym pojeździe lub infrastrukturze potrzebnej do upowszechniania pojazdów. w przypadku decyzji o rozwijaniu przemysłu w oparciu o budowę pojazdu, istotna część środków powinna zostać skoncentrowana na produktach w fazie start-up i wyżej, aby umożliwić w stosunkowo szybkim okresie wygenerowanie gotowych komponentów do produkcji pojazdów i towarzyszącej infrastruktury. z e względu na niewystarczającą podaż interesujących biznesowo pomysłów z zakresu elektromobilności w wąskim rozumieniu, w pierwszym okresie obszar zainteresowania funduszu powinien być stosunkowo szeroki i obejmować zarządzanie popytem, infrastrukturę dla smart cities , akumulatory i stacje ładowania, inteligentne sieci oraz oczywiście same pojazdy elektryczne.

20. MINISTERSTWO ENERGII 20 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E częścią wprowadzanych zmian będzie wyposażenie samorządów w nowe narzędzia służące poprawie jako - ści powietrza na ich terenie. w tej fazie powołany zostanie także o perator i nformacji Pomiarowej, który zin - tegruje informację o zachowaniach wszystkich użytkowników sieci elektroenergetycznej. Dostosowane zo - staną taryfy strefowe (lub ustanowione zostaną taryfy dynamiczne). Et AP II: 2019-2020 w ii fazie na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych sporządzony zostanie katalog dobrych prak - tyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności. t ematyka zrównoważonego korzystania z trans - portu znajdzie się w podstawie programowej edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej. w drożona regulacja wraz z wynikami pilotaży pozwoli określić model biznesowy budowy infrastruktury ładowania. Potencjalne lokali - zacje stacji ładowania zostaną zoptymalizowane pod kątem oczekiwań konsumenta i możliwości sieci. w wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie wspólna infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym, wykorzystująca synergie między oboma paliwami. z intensyfikowane zosta - ną zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. Przemysł elektromobilności wejdzie w fazę rynku b eta. Uru - chomiona zostanie produkcja krótkich serii pojazdów elektrycznych na podstawie prototypów opracowa - nych w i fazie. w iększą popularność zyskają systemy car-sharingu . s amorządy zwiększą swoje zainteresowa - nie transportem elektrycznym. Et AP III: 2020-2025 w iii fazie zmiany w sferze świadomości doprowadzą do postrzegania elektromobilności jako niezbędnej od - powiedzi na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. c oraz większa popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym doprowadzi do wykreowania mody na ekologicz - ny transport, co w sposób naturalny będzie stymulować popyt. Dodatkowym czynnikiem pro-popytowym będzie zbudowana infrastruktura ładowania. s ieć będzie w pełni przygotowana na dostarczenie energii dla 1 mln pojazdów elektrycznych i dostosowana do wykorzystania pojazdów jako stabilizatorów systemu elek - troenergetycznego. Administracja będzie wykorzystywać pojazdy elektryczne w swoich flotach, przy okazji udostępniając infrastrukturę ładowania mieszkańcom w celu dalszej popularyzacji elektromobilności. Polski przemysł będzie wytwarzał wysokiej jakości podzespoły dla pojazdów elektrycznych, produkował same po - jazdy oraz niezbędne dla rozwoju elektromobilności oprzyrządowanie i infrastrukturę. 3. Ob SZARY IN t ER w ENC j I P ubl ICZNE j Pojazdy elektryczne w miastach przyszłości. r ozwój elektromobilności wpisuje się w szerszy trend zmiany sposobu korzystania ze środków transportu. w społeczeństwach zachodnich bardzo wyraźnie widać osłabienie potrzeby posiadania własnego samocho - du, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Fakt pozostawania Polski przez długie lata poza głównym nurtem gospodarki światowej doprowadził do silnego przywiązania w społeczeństwie do potrzeby posiadania samo - chodu, jednak i w naszym kraju widać zmiany w tym obszarze, zwłaszcza w dużych miastach. b adania pokazują 10 , że dla mieszkańców miast kluczowym czynnikiem skłaniającym do rezygnacji z użytko - wania własnego samochodu jest możliwość integracji różnych form transportu. i stotne znaczenie ma też unowocześnienie oferty transportu publicznego i powiązanie go z obszarami podmiejskimi. Dla 59% dojeż - dżających z mniejszych miejscowości do pracy w miastach możliwość pozostawienia pojazdu na parkingu Park& r ide w ramach opłaty za bilet miesięczny jest wystarczającym bodźcem do pozostawienia samocho - 10. A. c iastoń- c iulkin, s . Puławska, Badania zachowań transportowych w miastach z wykorzystaniem Internetu , w: l ogistyka 6/2014.

28. MINISTERSTWO ENERGII 28 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E sadniona jest instalacja zasobników energii elektrycznej. z asobniki ładowałyby się w nocy, oddając ener - gię w dzień zarówno na potrzeby pojazdów elektrycznych, jak i sieci gdy zajdzie taka konieczność. Podwójna rola zasobników pozwoli skrócić okres zwrotu z inwestycji, który w przypadku budowania sa - mych stacji ładowania jest dziś nieakceptowalnie długi z punktu widzenia inwestycji stricte komercyj - nych. w ymaga to stworzenia nowego modelu biznesowego, w którym podmiot odpowiedzialny za sta - bilność pracy ks E wynagradza właściciela stacji wyposażonej w zasobnik za gotowość świadczenia usłu - gi na rzecz sieci. Dodatkowo zasobnikowe stacje ładowania mogą być wyposażone w urządzenia służące do odzysku ener - gii z procesu rozprężania gazu ziemnego na stacjach redukcyjnych (np. turboekspandery 13 ). Głównym za - daniem zasobników energii będzie stworzenie elastycznego buforu pomiędzy krajowym systemem elek - troenergetycznym oraz stacjami szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. z adaniem turboek - spanderów będzie odzyskiwanie energii traconej bezpowrotnie w procesie rozprężania gazu ziemnego na gazowych stacjach redukcyjnych, a tym samym zapewnienie dodatkowego źródła energii elektrycznej w celu doładowywania zasobnika energii lub odprowadzanie w ten sposób wytworzonej energii elektrycz - nej bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo zasobniki energii buforujące stacje szybkiego ładowania względem krajowego systemu elektroenergetycznego umożliwią ładowanie zasobnika w okre - sach wysokiej generacji odnawialnych źródeł energii ( oz E), zwiększając w ten sposób efektywność wyko - rzystania oz E, jak i bezpieczeństwo funkcjonowania ks E. Agregacja zasobników energii umożliwi również zaoferowanie nowego portfela usług regulacyjnych, zarówno dla operatora systemu przesyłowego (rezer - wa interwencyjna, udział w rynku bilansującym, regulacja częstotliwości, udział w odbudowie ks E po wy - stąpieniu awarii systemowej), jak i operatora systemu dystrybucyjnego (regulacja napięć, odciążenie linii oraz transformatorów). i nstalowanie punktów ładowania razem ze stacjami tankowania ln G/ cn G pozwoli obniżyć koszty inwe - stycyjne, a jednocześnie ma uzasadnienie z punktu widzenia konieczności rozwoju różnych paliw alterna - tywnych. Gaz jest na ten moment jedynym ekologicznym paliwem, które może zasilać ciężarówki i auto - busy długodystansowe. b ędzie on paliwem pośrednim pomiędzy ropą a pojazdami elektrycznymi również na potrzeby transportu indywidualnego. o prócz dostosowania sieci niezbędne są zmiany w zasadach taryfowania energii. o becnie obowiązujące prawo umożliwia wykorzystanie taryf strefowych przez odbiorców energii elektrycznej. z godnie bowiem z r ozporządzeniem m inistra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształ - towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ceny lub stawki opłat mogą być róż - nicowane dla poszczególnych grup taryfowych z uwzględnieniem podziału doby i roku na strefy i okre - sy czasowe. Ponadto taryfa może przewidywać więcej niż jeden sposób podziału doby na strefy czaso - we. Jednakże wraz z rozwojem pojazdów elektrycznych może pojawić się niebezpieczeństwo poboru i od - dania do sieci dużej ilości energii elektrycznej w krótkim czasie, co z kolei może spowodować zagrożenie dla pracy sieci elektroenergetycznej i zwiększyć obciążenia szczytowe ks E. Aby tego uniknąć, niezbędne będzie dostosowanie taryf strefowych lub wprowadzenie chwilowych sy - gnałów cenowych dla odbiorcy (tzw. taryfy dynamiczne). r ozwój transportu elektrycznego będzie szedł w parze z wprowadzeniem zróżnicowanych cen i stawek opłat w taryfach za energię elektryczną pobraną 13. turboekspander – urządzenie pozwalające na wytworzenie energii przy obniżaniu ciśnienia gazu.

21. 21 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 du poza centrum. s twarza to również przestrzeń dla rozwoju rynku elektrycznego car-sharingu w naszym kraju, zwłaszcza w połączeniu z preferencyjnymi możliwościami parkowania i ładowania pojazdów elektrycz - nych w centrach miast. r ozwój car-sharingu stanowi także odpowiedź na coraz wyraźniej zarysowującą się potrzebę zmiany środka ciężkości z międzymiastowego transportu kołowego na kolejowy. z punktu widzenia pasażera dojazd do in - nego miasta pociągiem i korzystanie na miejscu (najlepiej w ramach tego samego biletu) z wypożyczalni sa - mochodów elektrycznych jest rozwiązaniem wygodnym i szybszym niż dojazd własnym pojazdem. w kontekście rozwoju rynku pojazdów elektrycznych warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z deklaracja - mi respondentów większą zachętę do zmiany środka transportu stanowi poprawa jakości publicznej usługi transportowej (czas dojazdu, dostępność, komfort) niż instrumenty zniechęcające do podróży własnym po - jazdem (ograniczona prędkość, zwiększenie liczby ulic jednokierunkowych, zakazy lewoskrętów). Przy od - powiednim wsparciu publicznym autobusy elektryczne w powiązaniu z samochodami elektrycznymi, upo - wszechnianymi w nowych modelach biznesowych, mogą odpowiedzieć na te potrzeby mieszkańców, co bę - dzie skutkowało zwiększeniem płynności ruchu w miastach i poprawą jakości powietrza. b arierą przejścia na transport elektryczny jest postrzeganie pojazdów elektrycznych jako zbyt drogiej (w polskich warunkach), a jednocześnie niedojrzałej technologicznie alternatywy dla pojazdów spalinowych. Doświadczenia państw rozwijających elektromobilność od lat pokazują, że najlepszym sposobem zmiany świadomości w tym obszarze jest edukacja oraz uruchomienie projektów pilotażowych, które udowodnią, że transport zelektryfikowany może funkcjonować sprawniej niż tradycyjny, z dodatkową korzyścią dla zdro - wia mieszkańców. w e współpracy m inisterstwa Energii, m inisterstwa r ozwoju, m inisterstwa ś rodowiska, n F oś iG w oraz ncb i r określone zostaną miasta pilotażowe, w których przetestowane zostaną możliwości i warunki przejścia na elektryczny transport publiczny. Pilotaż będzie obejmował komunikację zbiorową, indywidualną oraz in - frastrukturę ładowania. m ożliwe jest określenie więcej niż jednego miasta dla pilotażu, oddzielnie dla auto - busów elektrycznych i ich stacji ładowania oraz indywidualnych pojazdów upowszechnianych w ramach no - wych modeli biznesowych. k luczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów pilotażu jest przetestowanie istniejących na rynku pojaz - dów elektrycznych oraz infrastruktury w rzeczywistych warunkach miejskich oraz określenie agendy badaw - czo-wdrożeniowej rozwoju komponentów. Pilotaż umożliwi pozyskanie rzeczywistych danych eksploatacyj - nych do wykorzystania na potrzeby optymalizacji przyszłych wdrożeń, pozwoli zbadać zachowania pasaże - rów i użytkowników pojazdów elektrycznych oraz przyczyni się do promocji tego rodzaju pojazdów w spo - łeczeństwie. Jego efektem powinno być również zweryfikowanie nowych modeli biznesowych upowszech - nienia elektromobilności, za których wykreowanie może być odpowiedzialna spółka celowa powołana przez podmioty sektora energii. w ażną rolę do odegrania w procesie zmiany nastawienia Polaków do pojazdów elektrycznych ma admini - stracja publiczna, która powinna dążyć do wymiany swojej floty na elektryczną wszędzie tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. Proponuje się, aby do 2025 roku instytucje publiczne zostały zobli - gowane do udziału samochodów elektrycznych w swoich flotach na poziomie co najmniej 50%. z e względu na specyfikę pracy floty w administracji publicznej (poruszanie się w większości po z góry zdefiniowanych trasach między urzędami) brak rozbudowanego systemu infrastruktury ładowania nie będzie ograniczał

15. 15 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 1. wAR u N k I S uk CES u Stworzenie ekosystemu rozwoju elektromobilności i współpraca z przemysłem r ozwój elektromobilności jest projektem, którego sukces jest uwarunkowany dokonaniem przeobrażeń w wielu sferach. b rak rozwoju jednej dziedziny będzie spowalniał rozwój pozostałych. Projekt wymaga wykre - owania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje dzia - łania. Dotychczasowe doświadczenia zebrane na etapie prac nad Planem pokazują, że oprócz administracji centralnej i samorządowej w przedsięwzięcie musi być włączony przemysł, przedsiębiorstwa we wstępnej fa - zie rozwoju, instytucje finansowe (publiczne i prywatne, w tym fundusze typu seed i venture capital , anioło - wie biznesu, akceleratory) oraz świat nauki i organizacji pozarządowych. b ez stworzenia ekosystemu rozwój elektromobilności będzie fragmentaryczny i nie pozwoli na wykreowanie nowej gałęzi gospodarki. t worzenie ekosystemu będzie procesem długotrwałym i musi uwzględniać istniejące w Polsce bariery. Jedną z nich jest tworzący się dopiero kapitał społeczny, którego niewystarczający poziom utrudnia współpracę między podmiotami, nawet jeśli wszystkie strony mają wspólny interes w jej prowadzeniu. Dodatkowo w Polsce mamy znacznie krótsze niż w Europie z achodniej, U s A czy i zraelu tradycje współpracy nauki z biznesem, co przekłada się na ograniczone zaufanie po obu stronach oraz brak rozwiniętych instytucji takiej współpracy. Potrzebne jest wykre - owanie nowych podmiotów, które będą dynamizować funkcjonowanie ekosystemu, bo liczba akceleratorów, fun - duszy i aniołów biznesu mających doświadczenie w rozwijaniu projektów przemysłowych jest niewystarczająca. n ależy rozważyć powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie skoordynowanie potencjału badawcze - go i przemysłowego w obszarze elektromobilności. s półka mogłaby zostać powołana przez podmioty sekto - ra energetycznego, ale byłoby korzystnym, gdyby była otwarta na wszystkich zainteresowanych przystąpie - niem do projektu. Jednym z zadań spółki powinna być kreacja nowych, inkluzywnych modeli biznesowych rozwoju elektromobilności, co będzie się przyczyniać zarówno do minimalizacji ryzyka kapitałowego związa - nego z rozwijaniem nowych technologii, jak również do budowania kapitału społecznego. Dodatkowym narzędziem rozwoju elektromobilności powinien być dedykowany fundusz private equity , otwar - ty nie tylko na projekty związane z pojazdami elektrycznymi i infrastrukturą ładowania, ale także na rozwiązania z zakresu smart cities . s zersze sprofilowanie funduszu ułatwi efektywne wsparcie rozwoju infrastruktury, a jed - nocześnie umożliwi rozwój projektów towarzyszących elektromobilności, które są ważne z punktu widzenia osa - dzenia pojazdów elektrycznych w szerszym kontekście. w okół funduszu może się dodatkowo rozwinąć rynek in - stytucji podmiotów finansowych, które zainteresują się obszarem w momencie, w którym na rynku zaczną się pojawiać wartościowe projekty. z tego powodu niezwykle istotna jest współpraca między n arodowym c entrum b adań i r ozwoju ( ncb i r ), n arodowym Funduszem o chrony ś rodowiska i Gospodarki w odnej ( n F oś iG w ), Pol - skim Funduszem r ozwoju, wspomnianą spółką celową podmiotów sektora energii, Funduszem n iskoemisyjne - go Transportu 9 , dedykowanym funduszem private equity oraz Polską Agencją r ozwoju Przedsiębiorczości (PA r P). III. w DRODZE DO E l E kt RO m O b I l NOŚCI 9. c elem Funduszu n iskoemisyjnego t ransportu jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te pa - liwa (do paliw alternatywnych zalicza się m.in. biopaliwa, energię elektryczną i gaz ziemny). ś rodki, którymi będzie zarządzał Fundusz n iskoemisyjne - go t ransportu dotychczas znajdowały się w budżetowej rezerwie celowej. Powołanie Funduszu planowane jest z dniem 1 stycznia 2017 r., natomiast finansowanie zostanie uruchomione w roku 2018.

9. 9 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 r ozwój elektromobilności stwarza realne perspektywy na poprawę jakości powietrza w Polsce. s pójne dzia - łania w zakresie elektryfikacji transportu powinny być prowadzone równolegle z likwidacją niskiej emisji po - chodzącej ze spalania paliw stałych w przydomowych instalacjach. w ynika to z faktu, że część możliwych do zastosowania instrumentów jest wspólna dla zanieczyszczeń z obu źródeł. Poprawa stanu powietrza dzię - ki rozwojowi elektromobilności wpłynie więc nie tylko na poprawę zdrowia publicznego (mniejsze koszty opieki zdrowotnej), ale także na ograniczenie zniszczeń w środowisku naturalnym i w substancji budynków. 5. P O t RZE b A NO w YC h m ODE l I b IZNESO w YC h n ie ulega wątpliwości, że sposób korzystania z samochodu na świecie stopniowo się zmienia. c oraz bardziej zakorkowane ulice czy brak miejsc do parkowania to czynniki, które w sposób naturalny będą ograniczać ruch pojazdów indywidualnych w centrach miast. o dpowiedzią na ten trend będzie popularyzacja uwspól - nionych form transportu (shared mobility) , a to z kolei da więcej czasu pasażerom na korzystanie z dodatko - wych usług w trakcie podróży. s zacuje się, że rynek, który dzięki temu powstanie może stanowić nawet 25% wszystkich dochodów firm motoryzacyjnych w 2030 roku 4 . t rend będzie wymagał dostosowań po stronie konstrukcji, wyposażenia i komputeryzacji pojazdów, co stawia w uprzywilejowanej pozycji samochód elek - tryczny. Dzięki eliminacji silnika spalinowego, zajmującego dużą część konstrukcji współczesnego samocho - du, dodatkową przestrzeń można zagospodarować na potrzeby infrastruktury niezbędnej do uruchomienia w pojeździe nowatorskich usług dla pasażerów. Jednocześnie zmienia się postrzeganie samochodu, który coraz częściej traktowany jest po prostu jako śro - dek transportu, a mniej jako wyraz statusu społecznego. z tego powodu należy oczekiwać, że coraz więk - szą popularność zyskiwać będą systemy umożliwiające korzystanie z jednego samochodu przez kilka osób (car-pooling) lub systemy wypożyczalni miejskich (car-sharing) . w okresie przejściowym naturalnym uzupeł - nieniem posiadanego samochodu spalinowego będzie doraźne korzystanie z samochodów elektrycznych w systemach wypożyczalni miejskich zlokalizowanych na obrzeżach centrum, do którego wjazd samocho - dem spalinowym (korki, brak miejsc parkingowych) jest utrudniony. Już dziś w krajach Europy z achodniej i U s A obserwuje się spadek zainteresowania egzaminami na prawo jazdy wśród młodych ludzi, przy wzro - ście rynku car-poolingu . b iorąc pod uwagę wielkość rynku usług dodatkowych, który może powstać wokół elektromobilności, ważne jest, aby polskie firmy od początku były zaangażowane w jego tworzenie. z nalezienie nowych modeli bizne - sowych upowszechniania pojazdów elektrycznych jest ponadto czynnikiem, który może znacznie przyspie - szyć elektryfikację transportu w Polsce. 6. Sk ONCEN t RO w ANIE b ADA ń NA PRZYSZŁOŚCIO w YC h t EC h NO l OGIAC h r ozwój elektromobilności jest ściśle związany z rozwojem technologii. Dziś największą barierą upowszech - nienia samochodu elektrycznego są właściwości akumulatora, jednak jego cena szybko spada, przy jedno - czesnym wzroście pojemności. t esla deklaruje osiągnięcie poziomu poniżej 100 U s D za k w h do 2020 roku, natomiast dane m iędzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują na spadek ceny do 125 U s D za k w h w 2022 roku 5 . 4. Disruptive trends that will transform the auto industry, m c k insey, styczeń 2016. 5. c eny akumulatorów różnią się w zależności od parametrów systemów magazynowania i modelu eksploatacji. i naczej przedstawiają się więc ceny akumulatorów dla samochodów osobowych, inaczej zaś dla autobusów. Aktualnie średnie ceny bazowych systemów akumulatorowych (bez do - datkowego osprzętu i okablowania w pojeździe) dla pojazdów komunikacji miejskiej wahają się w zakresie 650-1000 U s D/k w h przy średniej ce - nie samych ogniw na poziomie ~450 U s D/k w h. Dane dotyczące ceny ogniw przygotowane w oparciu o raport i D t echEx numer 4510103357 wy - konany dla firmy s olaris b us & c oach s .A.

25. 25 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 k luczowym czynnikiem decydującym o możliwości zbilansowania portfela inwestycji w funduszu będzie aktywne poszukiwanie projektów w wielu źródłach, poczynając od ośrodków naukowych, przez start-upy , inne fundusze, fir - my powstałe na bazie finansowania PA r P czy ncb i r , a kończąc na inwestowaniu w projekty w krajach ościennych. Głównym przedmiotem zainteresowania funduszu powinny być projekty w fazie venture i growth . n ie moż - na jednak wykluczyć na tym etapie obejmowania udziałów w przedsięwzięciach na etapie seed , co jest istot - ne z punktu widzenia poszerzania bazy projektowej i budowania ekosystemu elektromobilności. z akłada się jednak, że ze względu na duże ryzyko na etapie pre-seed oraz seed większość projektów z tych faz będzie roz - wijana przy zaangażowaniu środków publicznych np. ncb i r . w stworzenie funduszu mogą być zaangażowane spółki s karbu Państwa z sektora energii, jeśli takie działanie będzie wynikać z ich strategii biznesowych. w takiej sytuacji spółki energetyczne mogłyby dokonywać walida - cji projektów z punktu widzenia swoich długookresowych strategii. Fundusz byłby jednym z narzędzi realizacji przez nie polityki innowacji. Pozwoliłby przenieść istotną część ryzyka do podmiotu zewnętrznego, jednocze - śnie gwarantując możliwość przejęcia na późniejszym etapie projektów, które zostaną z sukcesem rozwinięte. w celu uniknięcia nakładania się działań istotne jest określenie warunków współpracy pomiędzy funduszem private equity a spółką celową. s półka będzie prowadzić działalność analityczną i badawczą, realizować pro - jekty naukowe w konsorcjach, wskazywać na potrzeby badawcze istotne z punktu widzenia projektu, a wy - magające finansowania publicznego oraz dostarczać pod rozwagę funduszowi strategiczne projekty istotne dla rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce. o stateczna ocena zasadności objęcia udziałów w danym projekcie będzie miała przede wszystkim charakter biznesowy i uwarunkowana będzie możliwością uzyska - nia odpowiedniej stopy zwrotu na portfelu projektów przez fundusz. r olą spółki może być ponadto uszczelnianie systemu finansowania elektromobilności w sytuacjach, gdy pro - jekt ma istotne znaczenia dla rozwoju przemysłu, a nie może być z obiektywnych przyczyn sfinansowany z innych źródeł. s półka może również obejmować udziały w inicjatywach o charakterze badawczo-rozwojo - wym, współpracując w nich z podmiotami będącymi liderem w wykonywaniu zadania opłacanego z inwe - stycji seedowych lub z grantów, aby następnie czerpać zyski z uzyskanych przychodów w fazach komercjali - zacji efektów tych zadań, w tym z praw własności intelektualnej. c o więcej merytoryczny zespół spółki bę - dzie mógł brać udział w wykonywaniu zadania opłacanego z inwestycji seedowych lub z grantów za propor - cjonalną sumę ustaloną w budżecie zadania. Szczegółowy opis proponowanych działań, wraz z opisem efektów rozłożonych w czasie, zawiera załącznik nr 3 do Planu. Regulacja dla rozwoju elektromobilności r ozwój rynku pojazdów elektrycznych będzie wymagał nowych rozwiązań prawnych, szczególnie w zakresie ładowa - nia pojazdów elektrycznych. ł adowanie samochodu elektrycznego nie będzie tylko sprzedażą energii elektrycznej, ale sprzedażą usługi ładowania pojazdu. Jest to zatem nowy rodzaj usługi nieobecnej do tej pory na polskim rynku. w związku z tym należy stworzyć zasady regulujące jej sprzedaż. Dla rynku sprzedaży usług ładowania po - jazdów elektrycznych kluczowe podmioty to: sprzedawca usługi, operator stacji (punktu) ładowania, sprze - dawca energii elektrycznej oraz dystrybutorzy energii elektrycznej. n owe przepisy powinny określać m.in. relacje i stosunki miedzy nimi. Przepisy powinny być również przyjazne dla konsumentów, tak aby zachęcić ich do korzystania z pojazdów elektrycznych.

33. 33 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 1. Przyjęcie k rajowych ram rozwoju polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 2. u stawa o elektromobil - ności i innych paliwach alternatywnych me mib , m G m i zś , mr , mś me mr , mib - określenie celów do osiągnięcia w zakresie infrastruktury do łado - wania pojazdów elek - trycznych i liczby tych pojazdów - możliwość wprowa - dzenia przez samorządy stref niskoemisyjnych - możliwość wprowa - dzenia przez samorząd opłaty zanieczyszcze - niowej - zdefiniowanie usługi ładowania - uproszczenia w prawie budowlanym - realizacja założonych celów do roku 2020 – wzrost liczby pojaz - dów i infrastruktury do ładowania – rozwój nowego mo - delu biznesowego (usłu - gi ładowania pojazdów elektrycznych) – rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych - wprowadzenie przez wybrane samorząd opłaty zanieczyszczenio - wej i ustanowienie stref niskoemisyjnych – obniżenie szkodli - wych emisji przez sek - tor transportu – faza wzrostu na ryn - ku pojazdów elektrycz - nych i infrastruktury do ich ładowania - w przypadku prze - kroczenia dopuszczal - nych poziomów zanie - czyszczeń powietrza zo - bowiązanie samorzą - dów do wprowadzania stref niskoemisyjnych lub opłat zanieczyszcze - niowych PR o P onowane DZIAŁANIA INS t Y tu C j E od P owie - dzialne INS t Y tu C j E w SP ó ŁPRA - C ują CE efekt w ok R esie 2016-2018 efekt w ok R esie 2019-2020 efekt w ok R esie 2021-2025 Z AŁ ą CZNI k NR 4 D o Pl A n U r ozwo JU El E ktromobilności Dzi A ł A ni A w Y kon A wcz E w r A m A c H obsz A r U int E rw E nc J i: REG ul AC j E dla R ozwoju r EA lizow A n Y c E l : Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków

31. 31 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E MINISTERSTWO ENERGII wrz E si E ń 2016 1. w prowadzenie zmian w systemie podatko - wym korzystnych dla użytkowników pojaz - dów elektrycznych, w szczególności: – zmian w podatku ak - cyzowym – zmian w podatku VA t – korzystniejsza amor - tyzacja pojazdów elek - trycznych 2. w prowadzenie opłaty związanej z ceną i emi - syjnością pojazdu sa - mochodowego me m F me m F - szczegółowe propozy - cje legislacyjne wraz z wyliczeniami skutków propozycji dla budżetu państwa - przygotowanie odpo - wiednich zmian legisla - cyjnych – wejście w życie zmian – propozycja legislacyj - na wprowadzenia no - wej opłaty wraz z o ceną s kutków r egulacji – wzrost liczby pojaz - dów elektrycznych – rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów – rozwój transportu pu - blicznego opartego na energii elektrycznej – zmniejszenie impor - tu do Polski używanych pojazdów samocho - dowych – wzrost zaintereso - wania pojazdami sa - mochodowymi, w tym elektrycznymi – faza wzrostu na ryn - ku pojazdów elektrycz - nych – faza wzrostu na ryn - ku pojazdów elektrycz - nych me mib , mś , mr , władze samorzą - dowe me mś , mr , władze samorządowe – przedstawienie szcze - gółowych propozycji – przedstawienie szcze - gółowych propozycji – rozwój punktów łado - wania pojazdów elek - trycznych w centrach miast – wzrost popularności autobusów elektrycz - nych – wzrost popularności pojazdów elektrycznych – obowiązek wymiany autobusów 3. Zastosowanie miękkich instrumentów wsparcia 4. Dopłaty do autobusów elektrycznych PR o P onowane DZIAŁANIA INS t Y tu C j E od P owie - dzialne INS t Y tu C j E w SP ó ŁPRA - C ują CE efekt w ok R esie 2016-2018 efekt w ok R esie 2019-2020 efekt w ok R esie 2021-2025 Z AŁ ą CZNI k NR 2 D o Pl A n U r ozwo JU El E ktromobilności Dzi A ł A ni A w Y kon A wcz E w r A m A c H obsz A r U int E rw E nc J i: R OZ wój RYN ku PO j AZD ów (k ORZYŚCI D l A uż Y tk O w NI k A ) r EA lizow A n Y c E l : Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków

32. MINISTERSTWO ENERGII 32 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E 1. Zapewnienie ciągłości finansowania na rzecz innowacji w obszarze elektromobilności 2. Określenie sposobu roz - woju przemysłu elek - tromobilności (w tym modeli biznesowych) m E, mr mś ( n F oś iG w ), mn i sw ( ncb i r ), fundusz private equity , Fundusz n iskoemisyjnego Transportu oraz spółka celowa sektora energii m E oraz spółka celowa sektora energii mr , ncb i r - określenie potrzeb ba - dawczych przemysłu elektromobilności - opracowanie agen - dy badawczej na rzecz elektromobilności - uruchomienie pierw - szych naborów wnio - sków - rozważenie powołania funduszu private equity - rozważenie powoła - nia spółki celowej sekto - ra energii - analiza potencjału przemysłowego w ob - szarze elektromobil - ności - określenie parame - trów pojazdu elektrycz - nego dopasowanego do potrzeb polskiego rynku - określenie warunków wykonalności projektu budowy pojazdu elek - trycznego - zaprojektowanie i zbu - dowanie prototypów pojazdów oraz udosko - nalanie produktu - ew. uruchomienie spółki celowej sekto - ra energii - pierwsze wyniki prac badawczo-rozwojo - wych wdrożone w pro - jekcie rozwoju przemy - słu (np. komponenty do pojazdów) - zwiększenie podaży projektów do akcelera - cji z obszaru elektromo - bilności - wypracowane mode - le biznesowe rozwoju elektromobilności - uruchomienie małose - ryjnej produkcji wybra - nych prototypów - wdrożone nowe mo - dele biznesowe związa - ne z rozwojem elektro - mobilności - aktualizacja agendy badawczej pod kątem nowych wyzwań, po - jawiających się w pro - jekcie - ew. wdrażanie projek - tów funduszu private equity w spółkach s kar - bu Państwa - produkcja seryjna pol - skiego pojazdu elek - trycznego PR o P onowane DZIAŁANIA INS t Y tu C j E od P owie - dzialne INS t Y tu C j E w SP ó ŁPRA - C ują CE efekt w ok R esie 2016-2018 efekt w ok R esie 2019-2020 efekt w ok R esie 2021-2025 Z AŁ ą CZNI k NR 3 D o Pl A n U r ozwo JU El E ktromobilności Dzi A ł A ni A w Y kon A wcz E w r A m A c H obsz A r U int E rw E nc J i: fINANSO w ANIE PRZE m YSŁ u E l E kt RO m O b I l NOŚCI r EA lizow A n Y c E l : Rozwój przemysłu elektromobilności

34. MINISTERSTWO ENERGII 34 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E 1. w prowadzenie systemu inteligentnego opomia - rowania w Polsce me os D, os P, U r E - opracowanie projektu ustawy i rozporządzeń wykonawczych wpro - wadzających w Polsce system inteligentnego opomiarowania oraz ich wejście w życie; - kontynuacja instalacji liczników zdalnego od - czytu przez os D - ustanowienie wymo - gu, aby punkty ładowa - nia były automatycznie wyposażone w liczni - ki zdalnego odczytu tam będzie to niezbędne ze względu na sposób roz - liczania pobranej energii elektrycznej. - liczniki zdalnego od - czytu zainstalowane u ok. 20-35 % odbior - ców końcowych przyłą - czonych do sieci danego operatora systemu dys - trybucyjnego elektro - energetycznego o na - pięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV; - w pozostałych grupach odbiorców liczniki zdal - nego odczytu zainstalo - wane w 100 %; - liczniki zdalnego od - czytu zainstalowane u 80 % odbiorców koń - cowych przyłączonych do sieci danego opera - tora systemu dystrybu - cyjnego elektroener - getycznego o napięciu znamionowym nie wyż - szym niż 1 kV; me os D, os P Etap badawczo rozwo - jowy: - optymalizacja lokali - zacji stacji szybkiego ła - dowania samochodów elektrycznych i stacji tankowania cn G/ ln G - identyfikacja potrzeb w zakresie instalacji za - sobników energii po - przez analizy sieciowe, społeczne, transporto - we i ekonomiczne; - zaprojektowanie i bu - dowa stanowiska ba - dawczego (szybka łado - warka > 22 k w , zasobnik energii, stacja redukcyj - na sieci gazowej z tur - boekspanderem, stacja tankowania cn G/ ln G); Etap pilotażowy: - zainstalowanie infra - struktury stacji szybkie - go ładowania samocho - dów elektrycznych oraz stacji tankowania cn G/ ln G dla wybranej aglo - meracji miejskiej; - opracowanie wytycz - nych dla projektu budo - wy krajowej sieci infra - struktury stacji szybkie - go ładowania baterii sa - mochodów elektrycz - nych i stacji tankowania cn G/ ln G w wybranych aglomeracjach miej - skich oraz wzdłuż wy - branego europejskiego korytarza transportowe - go znajdującego się na obszarze Polski; - Etap wdrożeniowy: - budowa infrastruktu - ry stacji szybkiego ła - dowania baterii samo - chodów elektrycznych i stacji tankowania gazu cn G w wybranych aglo - meracjach miejskich oraz wzdłuż wybranego europejskiego korytarza transportowego znaj - dującego się na obsza - rze Polski 2. Instalacja zasobni - ków energii elektrycz - nej oraz urządzań służą - cych do odzysku energii z procesu rozprężania gazu ziemnego na sta - cjach redukcyjnych (np. turboekspandery) me os P, os D, to E, s przedawcy, U r E - wypracowanie i wdro - żenie rozwiązań praw - nych mających na celu dostosowanie taryf stre - fowych lub wprowadze - nie taryf dynamicznych. - rozpoczęcie funkcjono - wania dostosowanych taryf strefowych lub ta - ryf dynamicznych dla odbiorców, u których zainstalowano liczniki zdalnego odczytu oraz w punktach ładowania. – niższe ceny za ener - gię elektryczna dla od - biorców oraz użytkow - ników pojazdów elek - trycznych - ewaluacja funkcjono - wania systemu w celu optymalizacji wysoko - ści taryf 3. Dostosowanie taryf strefowych lub wpro - wadzenie tzw. taryf dy - namicznych PR o P onowane DZIAŁANIA INS t Y tu C j E od P owie - dzialne INS t Y tu C j E w SP ó ŁPRA - C ują CE efekt w ok R esie 2016-2018 efekt w ok R esie 2019-2020 efekt w ok R esie 2021-2025 Z AŁ ą CZNI k NR 5 D o Pl A n U r ozwo JU El E ktro - mobilności Dzi A ł A ni A w Y kon A wcz E w r A m A c H obsz A r U int E rw E nc J i: I N t E l IGEN t NA SIEĆ ZIN t EGRO w ANA Z RYN k IE m PO j AZD ów r EA lizow A n Y c E l : Integracja pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną

30. MINISTERSTWO ENERGII 30 wrz E si E ń 2016 Plan Rozwoju El E ktromobilności w Polsc E 1. u ruchomienie pilotażo - wych projektów w wy - branych miastach 2. Określenie i wdrożenie metod po - pularyzacji elektromo - bilności (przedszkole, szkoła, uczelnia, środ - ki masowego przeka - zu, arena międzynaro - dowa) wraz z zapropo - nowaniem wskaźników realizacji celu m E, mr mś ( n F oś iG w ), mn i sw ( ncb i r ), spółka celowa sektora energii m E, m E n , spół - ka celowa sekto - ra energii n F oś iG w , Fun - dusz t ranspor - tu n iskoemisyj - nego - stworzenie środowi - ska dla testowania po - jazdów elektrycznych i infrastruktury w rze - czywistych warunkach miejskich - wzrost zainteresowa - nia społecznego rozwo - jem elektromobilności - wzrost zainteresowa - nia społecznego rozwo - jem elektromobilno - ści (zgodnie ze wskaź - nikami) - stworzenie agendy ba - dawczo-wdrożeniowej na podstawie pierw - szych wyników pilotażu - katalog dobrych prak - tyk rozwoju elektromo - bilności w miastach - wzrost poparcia spo - łecznego dla rozwoju elektromobilności - wzrost poparcia spo - łecznego dla rozwo - ju elektromobilno - ści (zgodnie ze wskaź - nikami) - wprowadzenie tema - tyki elektromobilności do podstawy programo - wej w edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej - wdrożenie dobrych praktyk w innych mia - stach i miejscowościach - komercyjne wykorzy - stanie rozwiązań wy - pracowanych w ra - mach zdefiniowanej na podstawie pilo - tażu agendy badaw - czo-wdrożeniowej - wzrost poparcia spo - łecznego do poziomów umożliwiających sze - rokie upowszechnie - nie pojazdów elektrycz - nych (zgodnie ze wskaź - nikami) me mib , mś , m F, mr , mn i sw ( ncb i r ), mś ( n F oś iG w ) me mib , mś , m F, mr , ncb i r , n F o - ś iG w - impuls do rozwoju przemysłu elektromo - bilności poprzez wykre - owanie przyszłego po - pytu - wywołanie zaintere - sowania tematem elek - tromobilności w społe - czeństwie - impuls do rozwoju przemysłu elektromobil - ności poprzez stworze - nie pewności co do roz - budowy sieci stacji ła - dowania - wywołanie zaintere - sowania tematem elek - tromobilności w społe - czeństwie - rozpoczęcie procesu wymiany floty na pojaz - dy elektryczne przez ad - ministrację publiczną - rozpoczęcie budowy stacji ładowania przy budynkach instytucji publicznych - wzrost zainteresowa - nia indywidualnych kon - sumentów pojazdami elektrycznymi - osiągnięcie poziomów elektryfikacji floty w ad - ministracji publicznej na poziomie 50% (na ko - niec 2025 roku) - każdy budynek instytu - cji publicznej podlega - jący pod kategorię do - określoną przy ustana - wianiu obowiązku wy - posażony jest w przy - najmniej jeden punkt ładowania 3. u stanowienie obo - wiązku wymiany floty na pojazdy elektryczne przez administrację pu - bliczną 4. u stanowienie obowiąz - ku budowy infrastruk - tury ładowania przez administrację publiczną me mib , m G m i zś , mr , mś - określenie celów do osiągnięcia w zakresie infrastruktury do łado - wania pojazdów elek - trycznych i liczby tych pojazdów - realizacja założonych celów do roku 2020 - 1 mln pojazdów elek - trycznych zarejestrowa - ny w Polsce 5. u stanowienie k rajo - wych ram polityki roz - woju infrastruktury pa - liw alternatywnych Z AŁ ą CZNI k NR 1 D o Pl A n U r ozwo JU El E ktromobilności Dzi A ł A ni A w Y kon A wcz E w r A m A c H obsz A r U int E rw E nc J i: wYPRO m O w ANIE PO j AZD ów E l E kt RYCZNYC h j A k O ŚROD k A t RANSPOR tu w m IAS t AC h PRZYSZŁOŚCI r EA lizow A n Y c E l : Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków PR o P onowane DZIAŁANIA INS t Y tu C j E od P owie - dzialne INS t Y tu C j E w SP ó ŁPRA - C ują CE efekt w ok R esie 2016-2018 efekt w ok R esie 2019-2020 efekt w ok R esie 2021-2025

Widoki

 • 811 Suma odsłon
 • 514 Odsłon na stronie
 • 297 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 5 193.187.68.31
 • 16 www.powerdivision.pl
 • 2 193.187.68.31:8069